Partis Rentalis

Verhuur van feestbenodigdheden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN PARTIS RENTALIS

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door de verhuurder aanvaarde afwijkingen.


DUUR VAN DE HUUR

De huur wordt aangegaan voor een eenmalig gebruik tijdens een bepaalde periode. De periode waarbinnen de goederen door de huurder kunnen gebruikt worden, wordt aangegeven op de bestelbon. Als de verhuurder het materiaal aflevert bij de huurder, staat deze er voor in dat hij op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is voor de in ontvangstneming. De huurder die het materiaal in de magazijnen van de verhuurder zelf komt afhalen, spreekt op voorhand het geschikte uur af met de verhuurder. De huurder die nalaat het materiaal zoals afgesproken in ontvangst te nemen of af te halen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden, verhoogd met de aangegeven kosten voor transport. De huur eindigt na de overeengekomen periode waarbinnen het gebruik van het materiaal door de huurder gepland is. In geval de huurder het materiaal niet in de magazijnen van de verhuurder na gebruik aflevert op het vooraf overeengekomen uur, wordt zonder in gebreke stelling van de huurder geacht een tweede huur aan te vatten. Hetzelfde geldt zo de verhuurder op de overeengekomen plaats en tijd het materiaal niet in ontvangst kan nemen.


RISICO

a) Zo het materiaal wordt afgeleverd door de verhuurder, draagt de huurder elk risico vanaf het moment van de aflevering op de overeengekomen plaats, na aftekenen van de begeleidingsbon door huurder. Er wordt geleverd op maandag tot zaterdag, tenzij op voorhand anders overeengekomen. Voor leveringen buiten deze dagen worden bijkomende kosten aangerekend. In geval van heirkracht, zoals panne, weersomstandigheden enz. kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig leveren. In geen enkel geval ontslaat dit de huurder van zijn verplichtingen namens de verhuurder.


b) Zo het materiaal wordt afgehaald door de huurder, is het risico ten laste van de huurder, vanaf het moment van afgifte door verhuurder. Het moment van afgifte is het moment dat de begeleidingsbon wordt afgetekend door de huurder. De afhaling dient te gebeuren met een geschikt vervoermiddel d.w.z. dat de goederen niet in een open aanhangwagen mogen vervoerd worden. De verhuurder heeft het recht om in dit geval de aflevering te weigeren. De huurder dient de goederen te beschermen tegen transportschade.


c) De verhuurder levert het materiaal af in perfecte staat van onderhoud. De goederen zijn vergezeld van een begeleidingsbbon in tweevoud die wordt ondertekend door de huurder. De huurder heeft het recht om voorafgaand aan het aftekenen van de begeleidingsbon een keuring en telling van het materiaal uit te voeren in de magazijnen van de verhuurder, zo de huurder het zelf afhaalt. Zo het wordt afgeleverd door de verhuurder heeft de huurder het recht een keuring en telling door te voeren op moment van aflevering, vooraleer de begeleidingsbon af te tekenen. Afhaling of in ontvangstneming gelden als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat. Het niet uitvoeren door de huurder van de keuring en telling, legt de bewijslast met betrekking tot niet-conforme levering bij de huurder. Eventuele tekorten dienen binnen de 2 uur gemeld te worden, nadien worden geen klachten meer aanvaard.


d) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat en aantal. De telling en keuring van de terug geleverde goederen gebeurt steeds in de magazijnen van de verhuurder. De huurder dient het materiaal in de meegeleverde bakken terug te sorteren, teneinde beschadigingen te voorkomen en de keuring vlotter te laten verlopen. Glazen dienen met de opening naar beneden per soort in de juiste bakken geplaatst te worden. Indien dit niet gebeurt zullen extra kosten aangerekend worden.


e) De huurder is aansprakelijk tijdens de gehele duur van de huurperiode voor de schade of de hinder die het gehuurde, of het gebruik ervan, zelfs indien het een niet foutief gebruik is, aan derden, aan hemzelf, of aan de verhuurder zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze zou gericht worden op grond van schade aangericht met of door het verhuurde. De huurder is ook aansprakelijk voor de schade aan de verhuurder, als gevolg van niet-, niet tijdige-, of niet behoorlijke naleving van de huurovereenkomst.


f) Het risico van verlies, vernieling, of beschadiging van het materiaal, door handelen of door nalaten van de verhuurder of elke derde, ligt volledig ten laste van de huurder, vanaf het ingaan van de huur. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden er zich toe de verhuurder binnen 24 uur te verwittigen van diefstal van het gehuurde, beschadiging door derden, rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers, of van faillissement.


HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

a) De verhuurder behoudt zich het recht voor de prijzen, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigen.


b) Bij elke verhuring zal een waarborgsom betaald worden, afhankelijk van het gehuurde, zoals aangegeven in de offerte/begeleidingsbon.


c) De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem opgegeven gehuurde aantallen, de eventuele leveringskosten, en alle vooraf bepaalbare kosten, inclusief de waarborg. Deze som is eisbaar bij het ingaan van de overeenkomst. De waarborg is bestemd om de verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven door overschrijving op rekeningnummer, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen nagekomen is. De borgsom geeft geen recht op intrest.


d) Op het einde van de huurperiode wordt aan de huurder een eindfactuur overgemaakt, die rekening houdt met de huurperiode, de gehuurde goederen en de eventuele bijkomende kosten wegens beschadiging, vernieling, verlies. Deze opsomming is niet beperkend. De eindafrekening wordt met het effectief vooruitbetaalde bedrag verrekend. Het saldo is eisbaar vanaf factuurdatum.


e) Al de bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder in gebreke stelling verhoogd met een verwijlintrest ten belope van 1.50% per maand op het saldo. Zo de huurder nalaat het saldo te voldoen, wordt dit verhoogd met een buitengerechtelijke schadevergoeding ten belope van 15% op het saldo, met een minimum van € 50,00.


f) De betalingen worden steeds geacht te geschieden op de zetel van de verhuurder. Dit wijzigt niet zo de verhuurder een wissel accepteert of een andere wijze van betaling. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens aangetekend protest, binnen de 14 dagen na factuurdatum.


RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

Buiten hetgeen wat onder hoofdstuk 2 overeengekomen is, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen na te leven met inachtneming van aard en type van de toestellen: De huurder dient de toestellen na gebruik te reinigen. De huurder is verplicht het toestel te beschermen tegen overbelasting en beschadiging en ervoor te zorgen dat het gebruik deskundig en volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt. Hij dient het elektrisch materiaal vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning.


ONTBINDING VAN DE HUUR

Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet in ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van ernstige tekortkomingen van de huurder, zoals verkeerd gebruik, afstand aan derden, weigering van in ontvangstneming of teruggave van de goederen, is de huurder gehouden de overeengekomen huursom te betalen. De verhuurder heeft tevens het recht om vergoeding te vorderen voor bewijsbare bijkomende schade als gevolg van de wanprestatie door de huurder.


BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.